انقَد بَدی دیدَم شُدم آدَم بَده

خواهشا خَفْه

زٍندٍگی کَردَنو تو یادَم نَده

/ 1 نظر / 42 بازدید
فایزه

لعنتـ بهـ تو ای دل .. همیشهـ جـآیی جـآ میمـآنی .. کهـ تو رآ نمیخوآهند ..